• Hizmet Saatleri

    Pazartesi - Cuma : 9:00-18:00
  • Telefon

    +9 0216 466 83 83
  • Adres

    Büyükdere Mh. Ahi Evran Cd. Polaris Plaza No:21 K:7 Sarıyer/İSTANBUL
FERİZAN PEKER SAĞLIK, EĞİTİM, KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI SENEDİ

VAKIF ADI:

Madde 1. 

Vakfın adı Ferizan Peker Sağlık, Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı ‘dır. Kısaltılmış ad olarak "PEKER VAKFI" kullanılabilir.   Vakfın adı hiç bir gerekçe ile değiştirilemez.  

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2.

Vakfın Merkezi Necip Fazıl Mah. 19 Mayıs Cad. No.22/4 34776 – Ümraniye/ İSTANBUL       ‘dur. 
Mütevelli Heyetin alacağı kararla Vakıf Merkezi aynı yerleşim yeri içinde başka bir yere nakledilebilir. Vakıf merkezinin İstanbul’dan başka bir ile nakli ancak vakfın İstanbul’da bulunmasının imkânsız olması halinde mümkün olacaktır.     

Vakıf,  Yönetim Kurulunun teklifi, Mütevelli Heyetin kararı ile yurt içinde ve dışında şubeler ve temsilcilik açabilir.

VAKFIN AMACI:

Madde 3. 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde ve yurt dışında imkânları ölçüsünde başta sağlık hizmetleri olmak üzere eğitimöğretim ve bilim faaliyetleri ile bu amaçla bağlantılı olarak sosyal yardım, kültür ve spor ilgili faaliyetlerinde bulunmak ve bu alandaki gelişmeleredestek olmaktır.    

FAALİYETLERİ:

Madde4.

Vakfın kurucusu Ferizan PEKER’in kendi iş ve özel yaşamında ilke edindiği “dürüst, ilkeli ve çalışkan olmak, tasarruf etmek ve israftan kaçınmak” ilkeleri bu amaçlara ulaşmakta vazgeçilmez rehber kabul edilecek ve Vakfın yapacağı her faaliyette gözetilecektir.Vakıf aynızamanda çağdaş, laik ve demokratik, Atatürkçü düşünce ışığında ve Ulu Önderin muasır medeniyete ulaşmada gösterdiği yoldan şaşmamayı ve bu hedefe ulaşma esas alarak amacı çerçevesinde faaliyette bulunacaktır. Bu faaliyetler:

1)  Diş sağlığı alanında eğitim, bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler yapılacaktır.

2) Türkiye’de bulunmayan, özellikle diş hekimliği öğrenci ve akademisyenlerinin araştırmalarında kullanacakları malzeme testlerini yapacak ve ihtiyacı olanların da desteklenerek araştırma yapacağı  
Avrupa’daki benzeri gibi gerek ülke gerek çevre ülkeler bakımındanreferans merkeziolacak Bilimsel Araştırma Laboratuvarı kurulacaktır. Kurulacak Laboratuvara Sabiha PEKER ismi verilecektir. 

3) Vâkıfagelir sağlamaküzere Konsept Müze formatında Ağız ve Diş Sağlığı Müzesi kurulacak ve bu müzenin yurt dışındaki eş değerleriile ilişki kurarak dünyadaki önemli müze objelerini Türkiye’ye getirmesi için faaliyette bulunulacak, ağız ve diş sağlığı eğitimini ilk yaşlarda vermek amaçlı olarak özellikle ilköğretim seviyesindeki öğrencilere eğitici görsel ve eğitsel faaliyetler yapılacaktır. Müzenin bu yaştaki öğrencilere giriş ücretini çok düşük tutulacaktır.

4)  Vakıf diş sağlığı alanında ülkenin halen ihtiyaç duyduğu nitelikli sağlık ve teknik ara elemanıyetiştirecek teknik lise veya bu uygun görülmezse yüksekokulaçacak veburalarda eğitim gören ve ihtiyaç duyan öğrencilere eğitim, kültür, spor amaçlı yardım faaliyetlerinde bulunacaktır. Vakfın bu faaliyetle sektörde aranan niteliklere sahip, sağlam bilgili, nitelikli elemanlar yetiştirecek kurumlar açarak gençlere istihdam alanı sağlamak vebu yolla sektörde kamununihtiyacını karşılayacaktır. 

5) Vakfın maddi imkanlarının elvermesi halinde;sağlık eğitimi alanında ülke ihtiyaçlarını da nazara almaksuretiyle Buçerçevede Devlet yatırımlarına yardımcı olmak üzere hertürlü eğitim, kültür, araştırma, spor tesisleri ve yurt inşaedilerek bu kurumlar ayni nakdi yardımda bulunulacaktır. 
Her seviyede (anaokulları, ilk,-orta-lise öğretim, meslek yüksekokulu, üniversite) eğitim öğretim kurumları, eğitim merkezleri, Enstitüler kurmak vakfın faaliyet alanı içinde olacaktır. Bu tesisleri Vakıf olarak kendisi işletebileceği gibi mevzuatın izin vermesi halinde bunları Vakfın ismini veya Vakfın kuruluşta verdiği ismi taşımaları şartı ile Devlete veya herhangi bir kamuya yararlı Vakfa kiralayabilecek veya bir bedel karşılığı veya bila bedel (hibe olarak) devredebilecektir.  Vakıf bu tesisleri kendi işlettiği takdirde öz varlığının en az %
10’unu yetenekli ancak maddi imkânlardan yoksun öğrencilere tahsis edecektir.
Vakıf, kurduğu Üniversitedeki öğretim elamanlarına daha üst düzeyde Lisansüstü eğitimi yapmaları için bu eğitimleri sonunda tekrar üniversiteye dönmeleri ve belirli bir süre üniversitede çalışmayı kabul etmeleri şartına bağlı olarak maddi ve manevi katkıda bulunabilecektir. Vakıf üniversitedeki araştırmacı öğretim üyelerini Üniversiteden bağımsız olarak Mütevelli Heyet kararına bağlı olarak destekleyebilecektir.

6)Vakıf desteklenmesini düşündüğü kurum ve kişilere,  vakfın amaçlarına ve kamuya yararlı kişilere, eğitim kurumlarındaki öğrencilere sanat, eğitim, spor ve bilim alanlarında ulusal-uluslararası düzeydeki organizasyonlar (konferans, yarışma, Sempozyum, sergi, bilim-sanat -spor konulu festival ve şenlikler) gerçekleştirilebilecek, buna ilişkin işbirliklerinde bulunabilecektir. Vakfın amaçları doğrultusunda gerekli görülen kamusal veya özel projeleri (özellikle sağlık alanında bilimsel yenilik teşkil edecek veya var olan bir yeniliği kullanmaya yönelik) maddi ve manevi olarak destekleyecektir. 

7) Vakıf,  çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine ve milli ülkülere sahip sağlam düşünceli aydınlar yetiştirilmesine katkı sağlayacak her türlü oluşum ve imkanıdestekleyecek,kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde (ayni veya nakdi yardımla) destek olacak, yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası veya ulusal düzeyde bilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve/veya ayni yardımlarda bulunacaktır. 

8)Vakıf mali imkânları ölçüsünde her seviyede öğrenim gören öğrencilere burs ve eğitim yardımı verebilecektir.

9) Vakıf, eğitim, sanat,  kültür ve spor faaliyetlerinin yanı sıra özellikle kimsesi olmayan yetim ve öksüzlerden başlamak üzere sosyal yardım faaliyetlerinde bulunacaktır.Aşağıdaki hususlar bu faaliyetlerin kapsamına girer:

a) Maddi gücü yetersiz muhtaç kimselerin sağlık tesislerinde tedavilerine yardımcı olmak;

b) Tedavi olma imkânı olmayanlara ve kimsesiz ve muhtaç olmak koşuluyla yetim ve öksüzlere,  insanca yaşamalarına katkı sağlamak maksadıile sağlıklailgili nakdi veya ayni yardımda bulunmak veya bu amaç için kurulmuş Dernek veya Vakıflarla işbirliği yapmak;

c) Toplumda hayırseverliğin güçlenmesine yönelik faaliyetleri teşvik etmekve vakfınamaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında faaliyette bulunan benzer amaçlı vakıf dernek kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ayni ve nakdi yardım etmek, yardım almak,

d) Devletin yardım amaçlı düzenlemiş olduğu etkinliklere ayni ve nakdi olarak katkıda bulunmak,


10) Vakfın kurucusu Sayın Ferizan PEKER ve eşi Zehra Arzu PEKER’in vefatlarından sonra kabirleri yaptırılacak, bakımı ve onarımlarısağlanacak ve her sene 28 Nisan günü Teşvikiye CamiiŞerifinde ruhlarına hatim indirtilerek mevlit okutulacaktır.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER: 

Madde5.

Vakıf, yukarıda yazılan amaçlarını gerçekleştirmek üzere hukuk düzeninin sınırları içinde ve Vakıf bünyesinde gerekli kararları almak şartıyla, vakfın amacını gerçekleştirmesine katkı sağlayacağı düşünülen her türlü faaliyette bulunma,her türlü borçlandırıcı ve tasarruf işlemi yapma hakkına sahiptir. Bu çerçevede;

1) Vakfın amacının gerçekleşmesine hizmet etmek üzere ve Vakfa sürekli gelir temin etmek amacı ile Vakfa ait veya bağlı iktisadi işletme-şirket/işletmeler kurulabilir, kurulu olanlara ortak olunabilir veya devralabilir. 

2)Vakfın amacı dahilinde kurduğu müze öncelikle çocuklara ve bilim insanlarına hizmet etmeyi amaçladığından onlar bakımından cari giderleri karşılamaya yetecek cüzi giriş ücretli olarak hizmet verecektir. İlgili kurumlardan izin alınarak Müze içinde vakfın gelir sağlayacağı hediyelik eşya satışı, cafe vb. işletmeler kurulabilir.

3) Vakfın amacı dahilinde kurduğu laboratuvarda araştırma yapanlara ve öğrencilere cüzifiyatla destek olmayı hedeflemekle beraber,  sektörde ihtiyaç duyulan araştırmaları ücret karşılığında yaparak gelişmiş, bağımsız ve referans merkezi olan bir kurum olmayolunda hizmet verebilir.  

4)Vakfın menfaati için gerekli görülmesi halinde işletmeler kiralanabilir, ivazlı veya ivazsız devredilebilir, birleşme veya nevi değiştirme yapılabilir veya sahip olunan işletmeler işletme kirasına verilerek işletme yoluna gidilebilir. Vakıf, amacını gerçekleştirmeye yararlı olacağına karar verilen adi ortaklıklar, konsorsiyumlar kurmaya,jointventure sözleşmeleri yapabilir. 

5) Vakfın amacının gerçekleştirilmesi için, harcanacak gelirleri arttırmak üzere, para mevcuduyla veya malvarlığına dahil kıymetlerle, yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, tahvillerini veya hisse temsil eden ya da mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden diğer kıymetli evrakını ve menkul kıymetini iktisap etmek, satmak, devretmek,  hisse senetlerine ait kuponları almak, satmak, devretmek,faydalı olacağı düşünülen her türlü yatırım aracını kullanmakve bunların gelirlerini tahsiletmek ve harcamak mümkündür.

6) Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara ve malvarlığı haklarına, marka,patent, faydalı model- resimlere, endüstriyel tasarım, know-how, lisans, imtiyaz ve telif hakkı gibi her türlü gayri maddi haklara (fikri ve sınai haklara) bağış, vasiyet, satın alma, inançlı işlem veya kiralama ve benzeri yollarla sahip olmaya ve kullanmaya,   gelirlerini almaya ve harcamaya, kendilerini ve gelirlerini yatırım yapmakta kullanmaya, satmaya, devir ve ferağ etmeye,  üzerlerinde rehin hakkı kurmaya yetkilidir.

7) Vakıf kendisinetahsis edilen veya sonradan her hangi bir yolla malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmazı veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile bunları yönetim ve tasarrufa,  vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzerçalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, bu yardımı sağlamak için ivazlı ya da ivazsız sözleşmeler yapmaya,  

8) Vakıf başkasının sahip olduğu taşınır, taşınmaz ve haklar üzerinde kendi lehinesınırlı aynî hakların  (irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek, rehin)  kurulmasını talep etmeye, haklı bir sebep varsa terkin edilmesini ve bunlar üzerinde kayıtlar konulmasını kabule yetkilidir.   

9) Vakıf, kuruluş mal varlığı için kanundan doğan sınırlamalar hariç olmak üzere sahip olduğu taşınır, taşınmaz ve hakları üzerinde satış,  bağışlama, trampa, inançlı işlem, dahilher türlü tasarruf işlemi (devir) yapmaya, onları kullanım hakkına, her hangi bir yolla bunlardan gelir elde etmeye ve bu gelirleri kullanıp tasarruf etmeye yetkilidir. Bu çerçevede kuracağı sözleşmeler ile sahip olduğu taşınır, taşınmaz ve haklar üzerinde sınırlı aynî haklar  (irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek, rehin)  kurmaya, bunları değiştirmeye, terkin etmeye yetkilidir.  

10) Vakıf yapacağı işlemler nedeniyle her türlü (aynî ve şahsi) güvence almaya (kefalet, rehin, ipotek, garanti sözleşmeleri vb.)  ve güvence vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç-kredi almaya, vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen işletme, mal edinme, inşaat,sponsorlukfranchise,  bayilik vb. isimli veya isimsiz sözleşmeleri yapmaya, yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere aynî ve nakdi bağış ve yardımda bulunabilmeye, yurt içi ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdi bağış ve yardım almaya, şartlı veya şartsız bağış ve yardımları kabul etmeye, fon oluşturmaya ve bu fonların amaçlarına uygun olarak kullanılmasını sağlamaya, faaliyetleri itibariyle faydagöreceği diğer dernek ve vakıflarla veya diğer kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmeye, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunmaya, yurtdışında şube ve temsilcilikler açmaya, üst kuruluşlar kurmaya ve yurtdışında kurulmuş kuruluşlara üye olmaya yetkilidir.

 11) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek bağlamında ilgili sorunların tespiti ve çözümü için inceleme, araştırma ve kamuoyu yoklamaları yapmak, veri toplamak, değerlendirmek, öneri geliştirmek, önerileri ilgililere ve kamuoyuna sunmak,  ilgili bakanlık ve kamu makamları başta olmak üzere üniversiteler,   özel veya kamu bilim ve kültür kurumları ile ortak projeler yürütmek (konferans, panel, sempozyum, araştırma vb.), işbirliği yapmak, kamuoyunu bilgilendirmek yetkilerini de haiz olacaktır.  

12) Mevzuatın izin vermesi koşuluyla“MK M.117 de öngörülen kamuya yararlı vakıf ya da vergi muafiyeti sağlanan vakıf ” olmak gerekli şartların yerine getirilmesi amaçlamakta olup Vakıf bu işlemleri yapmaya     
Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

13). Vakıf kamuyayararlı vakıf olmak için bu gün yürürlükte olan 4962 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereği gerekli şartları yerine getirmeyi amaçlamakta olup bu işlemleri yapmaya 
Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.


KURULUŞ MALVARLIĞI:

Madde 6:

1.  Kurucu Ferizan PEKER mülkiyet hakkına sahip olduğu İstanbul Bayrampaşa İlçesi Sağmalcılar Köyü, Muratpaşa Mah. Fabrikalar Cad. adresli 5/4 pafta, 2756 Parsel Nolu  1921 metrekare taşınmazda bulunan;
 
13-15 Nolu Özşahin İş Merkezi isimli binanın 27Nolu, zemin katı nitelikli bağımsız bölümünün    mülkiyet hakkını vakfa tahsis etmektedir.   

2.Kurucu Ferizan PEKER  mülkiyet hakkına sahip olduğu   İstanbul Bayrampaşa İlçesi Sağmalcılar Köyü, 5/4 pafta, 2756 Parsel Nolu  1921 metrekarede taşınmazdaki Muratpaşa Mah. Fabrikalar Cad. Özşahin İş merkezi 13-15 Nolu  adresli  binada aşağıda listesi verilen  bağımsız bölümlerin  toplam 9005.00 TL dan oluşan  kira gelirlerini vakfa tahsis etmektedir.   
1 Öz Şahin İş Merkezi 2. Bodrum/4 Bağımsız Bölüm         550,00 TL (aylık)
2 Öz Şahin İş Merkezi 2. Bodrum/5 Nolu Bağımsız Bölüm 975,00 TL (aylık)
3 Öz Şahin İş Merkezi 2. Bodrum /8 Nolu Bağımsız Bölüm 1.400,00 TL (aylık 
4 Öz Şahin İş Merkezi 2. Bodrum/ 9 Nolu Bağımsız Bölüm 1.280,00 TL (aylık)
5 Öz Şahin İş Merkezi 1. Bodrum/20 Nolu Bağımsız Bölüm 1.400,00 TL (aylık)
6 Öz Şahin İş Merkezi Zemin/28 Nolu Bağımsız Bölüm         1.100,00 TL (aylık)
7 Öz Şahin İş Merkezi 1. Kat/33 Nolu Bağımsız Bölüm         1.200,00 TL (aylık)
8 Öz Şahin İş Merkezi 2. Kat/45 Nolu Bağımsız Bölüm         1.100,00 TL (Aylık)
                                                                                         TOPLAM: 9.005,00 TL
Ferizan PEKERyukarıdaki listede bulunan taşınmazlardaki kira gelirleri üzerindeki haklarını bu vakıf senedi ile geri dönülmez şekilde ve tümüyle kurulacak vakfa devretmiştir. 
Vakıf, mal varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının (haklar dahil)  tamamını veya bir kısmını yurt içi veya dışındaki gerçek ve tüzel kişilerden bağış, vasiyet veya başka suretlerle Mütevelli Heyeti kararı ile mal edinebilir.   

Vakıf malvarlığı değeri olarak taşınır-taşınmaz ve haklar üzerinde intifa, sükna gibi sınırlı  aynî haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla elde edebilir. Vakıf amacına uygun olmayan şartlı bağışlar kabul edilmez. 

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7.
Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
a) Mütevelli Heyeti
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8: MÜTEVELLİ HEYETİ:
Vakfın ilk mütevelli heyeti ile bu heyetin sonraki oluşumuna ilişkin düzenlemeler aşağıdaki gibidir: 
a) Mütevelli heyeti:

aa) Kurucu FerizanPEKER tarafından belirlenmiş üyeler:
İlk Mütevelli heyet üyeleri aşağıda isimleri belirtilen ve hayat kaydı şartıyla 7 kişi ile vakfın tescilini müteakip sonradan alınacak şeref üyelerinden oluşur.Vakıf mütevelli heyeti 21 kişiden fazla olamaz. 

Vakıf Mütevelli Heyeti olarak; 
1) Ferizan PEKER ( Kurucu )
2)  Zehra Arzu PEKER
3)  Güney PEKER KIROĞLU
4 ) Şebip İlker PEKER
5) Feridun PEKER
6) Yasemin AKAT
7) Burak Kıroğlu 

Vakıf senedine göre vakıf yöneticisi olma koşullarını taşımak kaydı ile ömür boyu mütevelli heyette bulunacaklardır. 

bb) Şeref Üyeleri

1) Kuruluşta kurucu Ferizan PEKER;  sonrasında Mütevelli Heyet tarafından seçilecek Diş hekimliği alanında yetkin profesör ünvanlı bir uzman; 

2) Kuruluşta kurucu Ferizan PEKER; sonrasında Mütevelli Heyet tarafından seçilecek Dişsağlığı malzemeleri alanında yetkin profesör ünvanlı bir uzman; 

3)  Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı  (Bu kurumun gelecekte ayrı bir kurum olması halinde muadili kurum başkanı için hüküm geçerlidir).

4) Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı (Bu hüküm derneğin gelecekte sona ermesi halinde varsa aynı amacı taşıyan dernek başkanı veya Vakıf yöneticisi için geçerlidir)

5)Prof. Dr. Türker SANDALLI (ömür boyu görev yapacaktır).

6) Prof.Dr. Köksal BALOŞ (ömür boyu görev yapacaktır).

Yukarıda isimleri belirtilen tüzel kişi temsilcileri ve gerçek kişiler vakfın ilk şeref üyeleridir.
Diğer şeref üyelerinin seçimi Mütevelli Heyete aittir. Her yılın ilk Mütevelli Heyet toplantısında Vakfın amacına olağanüstü düzeydehizmet etmiş veya edebilecek ya da Vakfa önemli yardım ve bağışta bulunan gerçek ve tüzel kişilere, özellikle diş sağlığı ve genel sağlık hizmetleri ile ilgili konularda hizmetleri geçmiş kişilere Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine Vakıf Şeref Üyeliği payesi verilebilir. Bu üyelerin isimleri Vakfın Şeref üyeliği defterine tescil edilir ve kendilerine Şeref Üyeliği plaketi verilir. Vakıf bu yollamütevelli heyete üye seçimine mecbur değildir. Mütevelli üye sayısı asgari sayının altına düşmedikçe seçim mütevelli heyetin kararına bağlıdır.  

Kurucu Ferizan PEKER tarafından yönetim kurulu üyeliğine dışarıdan getirilen şahıslar da Mütevelli Heyette doğal şeref üyesi olacaklardır. 
Tüzel kişi şeref üyeleri mütevelli heyet toplantılarında katılacak temsilcisini belirleyecektir. Bu temsilcinin vakfın amacına uygun çalışma kapasitesine sahip olması gözetilmelidir.
Mütevelli Heyetçe seçilerek şeref üyesi olanlar bu statülerini ayırt etme gücüne ve görev yapacak sağlık durumuna sahip olmak ve Vakıflar Kanunu ve ilgili mevzuata göre yöneticiliğin devamına engel bir halin bulunmaması kaydıyla ömür boyu sürdürürler.

Mütevelli heyet şeref üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, mütevelli heyeti üye sayısının asgari sayı olan dokuz üyenin altına düşmesi durumunda boşalan üyeliklere, en geç üç ay içerisinde eğer mütevelli heyeti üye sayısı asgari sayı olan dokuz üye altına düşmemiş ise gerek gördüğü takdirde yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklif ettiği adaylar arasından mütevelli heyetin 2/3 çoğunlukla alacağı kararla seçim yapılır. Adayın görevi kabul etmemesi halinde seçim diğer adaylar arasından yenilenir. Seçimi takiben keyfiyet gerekli yerlere bildirilir. 

Şeref üyeleri toplantılarda vekâleten temsil edilemezler.
 cc) Şeref üyeleri dışındaki Mütevelli Heyet üyelerinin görev süreleri ve temsilleri:

Şeref üyeleri dışındaki bu senetle atanmış sayısı yedi olan ilk mütevelli heyet üyelerininvefatı veya medeni haklarını kullanma güçlerini kaybetmeleri, istifa etmeleri ya da yasal nedenlerle görevlerinin son bulması halinde yerlerine Ferizan PEKER’in sağlığında onun seçeceği kimseler, Ferizan PEKER’in vefatı sonrasında kızı Güney PEKER KIROĞLU ve eğer o hayatta değilse veya vakıfta görev yapamayacak durumdaysa eşi Zehra Arzu PEKER ve onun da hayatta olmaması veya görev yapamaması halinde oğlu Şebip İlker PEKER tarafından seçilen aile mensubu kişiler vakıfta görev yapma yeterliliğine sahip olmak koşuluyla getirilirler. Bu görev öncelikle FerizanPEKER’inaltsoyundan ve aşağıdaki görev yeterliliği ile  ilgili  şartları  yerine getiren üyelere yaşça büyüğünden başlayarak verilecektir.  Üye sayısı bu yolla doldurulmazsa aile dışında yararlı olacak kişilere de vakıftakimevcut ailemensubu mütevelli heyet üyelerinin oybirliğiile alacakları karar ile görev verilebilir.Bu üyeler de ömür boyu görev yapabilirler.   
Seçilme yoluyla mütevelli heyetinde görev yapma yeterliliği aşağıdaki şartların yerine getirilmesine bağlıdır: 
                         a ) Üniversite mezunu olmak,
                         b ) Bir işte çalışıyor olmak,
                         c) Tam akıl sağlığına sahip olmak,

d)Vakıflar Kanunu ve ilgili mevzuattan belirtilen suçlardan mahkûm olmamış olmak;

c) Mütevelli Heyet Başkanı:

 Mütevelli heyetinin ilk başkanı kurucu Ferizan PEKER’dir. Sağlık durumu bu görevi yürütmeye kalıcı olarak müsaade etmeyinceye kadar Mütevelli Heyet Başkanı olarak görevini ömür boyu sürdürecektir.  Kurucu Ferizan PEKER’in görev yaptığı süre içinde olumlu oyunun olmadığı kararlar geçersiz sayılacaktır.

Ferizan Peker’in başkanlık görevi sona erdikten sonraki süreçte Güney PEKER KIROĞLU’daömür boyu görev yapmak üzere mütevelli heyet başkanı olacaktır. Güney Peker kendisinden sonra kimin mütevelli heyet başkanı olacağını belirleyerek mütevelli Heyete sunar. Eğer Güney PEKER KIROĞLU bu belirlemeyi yapmaya ilişkin yeterliliğini kaybederse, bu halde ayırt etme gücü sahip olmak ve yukarıda ( a )- ( cc ) bendinde belirlenen görevyeterliliğini bulundurmak kaydıyla yaş sırasına göre Ferizan PEKER’in kendi alt soyundan gelen en büyük kişi başkan olma hakkına sahip olacaktır. Bu kişi görevi kabul etmezse ikinci büyük altsoy mensubuna görev verilecektir. O da bulunmadığı hallerde MütevelliHeyeti kendi içinden bir başkan seçer.
Yukarıda (2. Fıkrada) belirlenen usul uygulanamaz ise başkan seçimi aşağıdaki şekilde olacaktır: Mütevelli Heyetinin ilk toplantısındaüyeler arasından üye tam sayısının salt çoğunluğuyla en çok üç yıl süre ile Mütevelli Heyeti Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçilecektir. Süresi biten Başkan ve Başkan Yardımcısı bir kez daha yeniden seçilebilir. Başkan’ın yokluğunda görevlerini Başkan Yardımcısı yürütür.  

 d) Mütevelli Heyetinin toplantı usulü ve karar nisabı:  
Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

 Mütevelli Heyet:

a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,

b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. 

Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. 

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla, ya da alındığı teyit edilerek elektronik posta yoluyla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. 

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Şeref üyeleri dışında toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.
e) Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri:  
 Mütevelli Heyeti başka bir organın görev alanına girmeyen konularda genel yetkili olan Vakfın en yüksek karar organıdır.  Başlıca görevleri şunlardır:
aa) Boşalan Mütevelli Heyeti üyeliklerine senette yeralan esaslardahilinde yeni üye seçmek; yurt içinde ve yurt dışında Vakfın amacı doğrultusundaki hizmetleri ve üstünkatkıları ya da Vakfın faaliyet alanında uluslararası şöhreti olan kişilere onursal danışmanolarak görev teklif edilmesine karar vermek.
bb) Vakıf yönetim kurulu üyelerini ve yedek üyelerini seçmek;    (Kurucu Ferizan PEKER sağlığında ve ondan sonra kızı Güney PEKER KIROĞLU sağlığında Yönetim Kurulu üyelerini tek başlarına seçme hakkına sahip olacaklardır).
cc)Denetim kurulunu seçmek,
dd)Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
ee) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

ff) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
gg) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
hh) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
ıı)  Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek, yapılacak işlerle ilgili yönetim kuruluna yetki ve görev vermek,
jj) Kanundaki hükümlere uygun olmak kaydıyla Vakfın kuruluş ve sonradan edindiği malvarlığının elden çıkması ya da bir hakla kayıtlanması ile taşınmazların ivazlı ivazsız devredilmesine ilişkin tasarruflara karar vererek Yönetim kurulunu yetkilendirmek. 

YÖNETİM KURULU:

Madde9.
Madde 9: YÖNETİM KURULU:  
Yönetim kurulu vakfın idare ve icra organıdır. 
Vakıf Yönetim Kurulu,  iki yıl için seçilecek 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Üyelerin çoğunluğunun mütevelli heyet üyelerden olması zorunludur.

 a) Yönetim Kurulunun Seçimi:
Kurucu Ferizan PEKER ve kızı Güney PEKER KIROĞLU mütevelli heyet başkanlığını sürdürdükleri sürece yönetim kurulu başkanı olacakladır. Diğer üyeler Mütevelli Heyetçe iki yıllığına seçilecektir. 
Süresi dolan üyenin tekrar seçilmesi mümkündür.
Yönetim kurulu üyeliğine dışarıdan getirilen şahıslar mütevelli heyet şeref üyeliğine de sahip olurlar.    
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde, üyeler aldıkları oy adedine göre sıralanırlar. Kurucu Ferizan PEKER ve kızı Güney PEKERKIROĞLU’nun görev yapmadığı dönemde en fazla oy alan üye Yönetim Kurulu Başkanı seçilir.  Diğer üyeler bakımından oy sırasına göre olmak üzere onu takip eden üye Başkan Vekili, onu takip eden üye Sekreter üye olur. Bir seçim devresinde bunlardan birinin veya birkaçının boşalması halinde ençok oyu alan yedek üyedenbaşlayarak boşalanın yerine atama yapılır. Yedek üyenin bulunmaması halindeseçim yapma hakkı mütevelli heyettedir.
b) İlk yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri:
 1 ) Ferizan PEKER ( Kurucu – Yönetim Kurulu Başkanı ) (Asil üye)
 2 ) Güney PEKER KIROĞLU (Asil üye)  
 3 ) Feridun PEKER (Asil üye)
 4 ) Şebip İlker PEKER (Asil üye)
 5 ) Abdullah Barış HAZNEDAROĞLU (Asil üye)
 1) Köksal BALOŞ  (Yedek üye)
 2) Türker SANDALLİ  (Yedek üye) 
 3)  Burak KIROĞLU    (Yedek üye)
c)Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:  
Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:

aa)Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
bb) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
cc) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
dd) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
ee) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
ff) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
gg) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
hh) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
ıı) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
jj) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
kk) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
d) Çalışma Esasları: 
Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. 
 Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) ) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı (4 ) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.  
Üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmez ise üye görevden çekilmiş sayılır.   
Kararlar, bu Vakıf senedinde özel hükmü bulunmayan hallerde, toplantıda hazır bulunan üyelerin yarıdan fazlasının oyları ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur. Kurucu Ferizan Peker’in görev döneminde Ferizan Peker’inonun yokluğunda ise başkan yardımcısının olumlu oyunu almayan hiçbir karar alınamaz ve uygulanamaz. 
Yönetim Kurulu toplantı yapılmaksızın mevcut tüm üyelerin imzalaması ile de karar alabilir. Muhalif olanlar kararın ekinde bunu belirtirler.
e) Vakfın Temsili:  
Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

VAKIFTA HUZUR HAKKI:  

Madde 10:
Kamugörevlileri dışında Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya  verilip verilmeyeceğini verilecekse miktarını Mütevelli heyeti yıllık olağan toplantılarında belirlenir. Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyelerinden başka ilden gelecek olan varsa ona ayrıca yolluk ödenir.  Mütevelli Heyet gerekli görürse bu konudaki esasları bir yönerge ile belirler. 

DENETİM KURULU:  

Madde 11:
Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. 
Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek üç kişiden oluşur. Ayrıca (üç ) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

VAKFIN ÇALIŞMA TEŞKİLATI:
Madde 12.
Yönetim Kurulu, Vakıf faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli idari teşkilat ve kadroyu oluşturur. Bu kadrolarda çalışanlar ücretlidir.   
İdari kadronun kimlerden oluşacağı, göreve alınma şartları ve usulü ile her makamın sahip olduğu yetkiler, çalışma düzeni  İç Yönetmelikle saptanır.

VAKFIN GELİRLERİ VE SARF ŞEKLİ 
Madde 13.

  Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

VAKIF SENEDİ HÜKÜMLERİ İLE İLGİLİ İHTİLAFLAR:
Madde 14: Çıkartılmıştır

VAKFIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ:

Madde 15
Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları   Vakfın kurduğu üniversiteye verilir. Tasfiye tarihinde bu kurum mevcut değilse Darüşşafaka Cemiyetine, tasfiye tarihinde bu kurumun da mevcut olmaması halinde Kızılay Genel Merkezine devredilir.

Vakfın sona ermesi   ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı  ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.
Vakfın bütün belgeleriile ve tasfiyeye ait belgeler Teftiş Makamının arşivine tevdi olunur.  
 
GEÇİCİ HÜKÜMLER:
Geçici Madde 1- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Av. Dr. Nevzat Özdemir yetkili kılınmıştır.
Geçici madde 1:  Vakıf senedinde belirtilen ilk yönetim Kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilere haizdir.


Our Information

Globally leverage other's clientfocused growth strategies through pandemic and an users. embrace corporate technologies for unique testing